Press Information

In Swedish
Det övergripande målet för Biomime™ är att få ökad kunskap om hur vedfibrers cellväggar bildas och hur deras struktur och egenskaper är beskaffade. Utifrån denna kunskap hoppas vi kunna använda cellväggen som en “biomimetisk” modell för avancerad materialdesign. Den vetenskapliga forskningen fokuserar på att utöka kunskapen om hur den detaljerade processen går till med vilken vedfibern bildas, samt hur vedfiberns struktur är utformad. På kort sikt ska denna information användas för att utarbeta biomimetiska principer för hur fibrers ytor kan förändras på önskat sätt, samt att upptäcka och identifiera nya enzymer som kan användas i detta syfte. I ett längre perspektiv är vår förhoppning att tvärvetenskapliga samarbeten inom Biomime™, med inspiration från den hierarkiska uppbyggnaden av växters cellväggar, ska ge upphov till innovativa idéer för hur man kan skapa och utforma nya avancerade material.

In English
The Overall goal of Biomime™ is to gain an understanding of the self-assembly, structure and properties of complex cell walls of wood fibers in order to use the cell wall as a biomimetic model for advanced materials design. The scientific research focuses on advancing our understanding on wood fiber biosynthesis and structural design. In a short term, this knowledge will be exploited to develop new biomimetic principles for fiber surface modification and to identify new enzymes useful in fiber processing. In a longer perspective, the interdisciplinary collaborations within Biomime™ will generate new ideas on how to organize the structure of new materials, based on inspiration from the hierarchical nature of plant cell walls.